EversPartners vacatures

Privacyverklaring

Deze website, everspartners.nl, wordt onderhouden door EversPartners B.V. In deze privacyverklaring wordt uitgelegd hoe EversPartners B.V. omgaat met de verwerking van persoonsgegevens van bezoekers van deze website. In deze privacyverklaring wordt onder meer beschreven welke categorieën persoonsgegevens worden verzameld, voor welk doel de persoonsgegevens  worden gebruikt en aan welke categorien van ontvangers de  persoons-gegevens worden verstrekt.

Informatie over EversPartners B.V.

EversPartners B.V. is gevestigd aan de Havenstraat 85 te Beverwijk en ingeschreven onder inschrijvingsnummer 34263862 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel. Voor vragen over de privacyverklaring is EversPartners B.V. bereikbaar op telefoonnummer +31 (0)88 – 01 16 500. Ook kunt u contact opnemen per e-mail. Het e-mailadres is info@everspartners.nl.

Informatie over EversPartners B.V.

 

  1. Nieuwsbrief

Het versturen van informatie over producten, aanbiedingen, prijsvragen en/of evenementen,  waarbij het mogelijk is dat EversPartners B.V. een specifiek op  de voorkeuren en interesses van supporters toegesneden nieuwsbrief samenstelt en verstuurt.

Het is mogelijk dat u zichzelf via de website inschrijft voor onze nieuwsbrief. U moet  
daarvoor in het bijbehorende formulier uw e-mailadres verstrekken. Als u dat niet doet, dan kunt u zichzelf niet aanmelden voor de nieuwsbrief. Het is ook mogelijk dat u uw naam en  achternaam invult. Dit is echter niet verplicht. Nadat u zichzelf voor de nieuwsbrief heeft  aangemeld, worden uw persoonsgegevens verwerkt, zodat wij u op reguliere basis de  nieuwsbrief kunnen sturen. Deze verwerkingen van persoonsgegevens zijn mogelijk, omdat u daar toestemming voor gegeven hebt.

Deze toestemming heeft u gegeven door de gevraagde persoonsgegevens zelf in te vullen. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken (zonder dat dit afbreuk doet aan de  rechtmatigheid van gegevensverwerkingen van het intrekken van de toestemming). De persoonsgegevens worden in ieder geval bewaard, zolang u de betreffende nieuws- brieven wenst te ontvangen. Onze nieuwsbrief bevat een link, waarmee u zichzelf kunt afmelden voor  de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden alleen verstrekt aan de partij, die voor ons het  systeem voor het aanmelden voor en versturen van nieuwsbrieven verzorgt. 

 

  1. Analytische doeleinden

 

Gebruik van persoonsgegevens

 

Wij verwerken alle persoonsgegevens, die u aan EversPartners B.V. verstrekt, bijvoorbeeld bij het sturen van een (e-mail)bericht aan EversPartners B.V., bij het sluiten van een overeenkomst, bij het invullen van een (web)formulier. Het gaat dan om gegevens, zoals initialen, naam, adres, telefoonnummers, e-mailadres, geslacht en overige gegevens, die door u worden verstrekt.

 

Bewaartermijn

 

In dit privacy statement is aangegeven wat de bewaartermijn van de persoonsgegevens is. Als niet een expliciete bewaartermijn is opgenomen of is aangegeven welke criteria EversPartners B.V. hanteert om te bepalen hoe lang persoonsgegevens worden bewaard, dan bewaart EversPartners B.V. de persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is om het aan u gecommuniceerde doel mee te kunnen verwezenlijken.

 

Delen van persoonsgegevens

Persoonsgegevens worden niet gedeeld. EversPartners B.V.  is en voelt zich verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

 

Uw privacy rechten

 

Op basis van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) heeft u een aantal rechten. U heeft het recht om EversPartners B.V. te verzoeken om inzage (art 15 AVG) van en rectificatie (art. 16 AVG) of verwijdering van uw persoonsgegevens (art. 17 AVG). Ook heeft u het recht om EversPartners B.V. te verzoeken om beperking van de verwerking van persoonsgegevens (art. 18 AVG).

 

Onder bepaalde omstandigheden heeft u ook recht op overdraagbaarheid van gegevens (art. 20 AVG) en het recht van bezwaar (art. 21 AVG).  Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over wanneer het mogelijk is én of meer van deze rechten uit te oefenen.

 

Als u van een of meer van deze rechten gebruik wilt maken, dan kunt u contact opnemen met ons via de hieronder genoemde contactmogelijkheden. Los van bovenstaande rechten, heeft u altijd het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

 

Beveiliging en Misbruik

Wij gaan uiterst zorgvuldig om met de verwerking van uw gegevens. EversPartners B.V. treft voortdurend maatregelen om uw gegevens te beveiligen tegen verlies of enige vorm van onrechtmatige verwerking.

 

 

Wijzigingen
Dit privacy statement kan worden gewijzigd. Het is daarom raadzaam om regelmatig dit privacy statement te raadplegen. De huidige versie van het privacy statement is het laatst gewijzigd op 22 augustus 2019Contactgegevens

Indien u vragen over de verwerking van uw persoonsgegevens hebt, kunt u met ons contact opnemen.

 

EversPartners B.V.

Havenstraat 85

1948 NP Beverwijk.

 

Email: info@everspartners.nl

Telefoon: 088 01 16 500